ZWROTY I REKLAMACJE

 

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie:
  a) rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy lub,
  b) ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, w przypadku zamówienia wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować firmę Biały Kieł Maria Marczakowska o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą na adres Biały Kieł, Izabelin 9a, 05-306 Jakubów lub pocztą elektroniczną na adres e-mail kontakt@bialy-kiel.pl. W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 796 236 346.
  4. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Skutki odstąpienia od umowy:
  a) w przypadku odstąpienia od umowy Biały Kieł Maria Marczakowska zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Biały Kieł), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sklep Biały Kieł został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy,
  b) zwrotu płatności Spółka dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem,
  c) Sklep Biały Kieł może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia sklepu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Towar należy odesłać na adres Biały Kieł, Izabelin 9a, 05-306 Jakubów, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 7. W celu dokonania zwrotu towaru rekomendowany jest wcześniejszy kontakt z Biały Kieł. Należy także dołączyć kopię dowodu zakupu (faktura, paragon).
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi m.in. w odniesieniu do umów:
  a) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  b) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  c) w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 9. REKLAMACJE
 10. W chwili odbioru towaru Klient zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Klient obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się z Biały Kieł . Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy dostawczej/kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki.
 11. W przypadku towarów wadliwych, uszkodzonych fabrycznie bądź niekompletnych gwarantujemy ich wymianę na towar wolny od wad, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. W przypadku wyczerpania zapasów, sklep internetowy gwarantuje zamianę na inne produkty bądź ekwiwalent pieniężny w wysokości zamówionego towaru. Wobec Klientów będących konsumentami stosuje się przepisy art. 556-576 Kodeksu Cywilnego, natomiast wobec Klientów niebędących konsumentami wyłącza się stosowanie tych przepisów.
 12. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest odesłanie wadliwego towaru wraz  z pismem reklamacyjnym na adres: Biały Kieł, Izabelin 9a, 05-306 Jakubów. Do towaru Klient załącza fakturę zakupu lub paragon fiskalny.
 13. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w przeciągu 14 dni od daty dostarczenia wyrobu do firmy Biały Kieł Maria Marczakowska
 14. Reklamacje należy kierować za pośrednictwem poczty e-mail na adres kontakt@bialy-kiel.pl lub na adres: Biały Kieł, Izabelin 9a, 05-306 Jakubów. W reklamacji należy podać ilość oraz nazwę/nazwy produktów, imię i nazwisko zamawiającego, nr faktury VAT lub paragonu fiskalnego oraz opisać przedmiot reklamacji.
 15. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Klient otrzyma zwrot zapłaty za zakupione produkty w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji w taki sam sposób jaki został dokonany zakup..
 16. Biały Kieł Maria Marczakowska, nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania zamówionych  produktów.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

” Biały Kieł Maria Marczakowska, Izabelin 9a, 05-306 Jakubów”

email………………………….

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
………………..

Data zawarcia umowy/odbioru ………………..

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………..

Adres konsumenta(-ów)) ………………..

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ………………..